Smluvní odměna

Smluvní odměna může být dohodou variabilně stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová, anebo i kombinací těchto typů odměny.

 

Smluvní odměna časová

Smluvní odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby vykázaných advokátem.  

 

Smluvní odměna úkonová

Jedná se o typ smluvní  odměny stanovené podle počtu úkonů advokáta právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny, příčemž co se rozumí úkonem právní služby stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis smlouvy, sepis žaloby, sepis odvolání, účast na jednání u soudu apod. Případně lze dohodou stanovit jako úkon právní služby i úkony nad rámec advokátního tarifu, tedy úkon, který není v advokátním tarifu zmíněn.

 

Smluvní odměna paušální

Smluvní odměna paušální je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu, je nabízena možnost hradit právní služby paušální odměnou, tedy dohodnutou pevnou částkou placenou pravidelně. Tato smluvní odměna je vhodná pro subjekty korporátního práva, tedy především firmy. Dále je tato odměna vhodná pro družstva či SVJ.  Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby.

 

Smluvní odměna podílová

Smluvní odměna podílová je odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl podle výsledku věci. Takovýto podíl je nejčastěji vyjádřen v procentech z hodnoty předmětu řízení.