Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém a ochrana oznamovatelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 ( dále jen Směrnice ) a směrnici provádějící zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“),  o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Směrnice o ochraně oznamovatelů má za cíl zajistit plnohodnotnou ochranu oznamovatelů, tzv. „whistleblowerů“, tedy konkrétně osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s výkonem práce.

Oznámení oznamovatele se může týkat těchto jednání v organizaci které:

-      mají znaky trestného činu,

-      mají znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň   

        100.000,- Kč,

-      porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,

-      porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

•            finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

•            daně z příjmů právnických osob,

•            předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

•            ochrany spotřebitele,

•            souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

•            bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

•            ochrany životního prostředí,

•            bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

•            radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

•            hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

•            ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

•            ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

•            ochrany finančních zájmů Evropské unie

•            fungování vnitřního trhu, včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení může být podáno na vyplněném vzorovém formuláři umístěném na webových stránkách www.akdostal.com/kontakt/judr-margita-dostalova-advokatka. Podání prostřednictvím vzorového formuláře však není povinné, oznamovatel může oznámení sepsat i jiným způsobem, kde však označí rozhodné skutečnosti uvedené na formuláři. Neoznačí-li oznamovatel rozhodné skutečnosti podle §2 Zákona, vyzve ho příslušná osoba k doplnění oznámení.