Vnitřní oznamovací systém Centra sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně, p.o.

Vnitřní oznamovací systém Centra sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně, příspěvková organizace

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně, příspěvková organizace (dále jen organizace) na základě uložených povinností přijala opatření, která mají zajistit ochranu osob oznamujících v organizaci porušení práv specifikovaných  Směrnicí  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 a zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

Organizace určila k přijímání, posuzování a řešení oznámení  Příslušnou osobu, kterou je:

     JUDr. Margita Dostálová, advokátka

     č.osv.ČAK, 9098, IČ: 66249694

     se sídlem advokátní kanceláře v Brně, Lazaretní 4298/11a, Brno

Příslušná osoba je odpovědná za přijímání oznámení, nakládání s ním a rovněž odpovídá za ochranu oznamovatele.

Cílem nastavení ochrany oznamovatele je prohloubení možnosti odhalovat protiprávní jednání v rámci činností na pracovišti či plnění pracovních úkolů nebo obdobných činnostech v souvislosti s výkonem práce, o nichž zaměstnanci obvykle mlčí a příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu zaměstnavatele.

Způsob oznámení

Jak lze oznámení učinit:

  1. písemně, tj. i elektronickou formou – může se jednat o formu analogickou (papírová verze) či digitální (elektronická)
  2. telefonicky na telefonním čísle +420604997211
  3. ústně po dohodě termínu setkání s příslušnou osobou v místě sídla příslušné osoby                     

      na adrese AK Lazaretní 4298/11, Brno-Židenice nebo v jiném dohodnutém místě.

Oznámení podané písemnou formou podává oznamovatel zpravidla na formuláři, který je k dispozici na stránkách www.akdostal.com/kontakt/judr-margita-dostalova-advokatka/.

V případě elektronického podání oznamovatele se vyplněný formulář podává na e-mailovou adresu: dostalovamargita@akdostal.com.

V případě písemného podání  zašle oznamovatel vyplněný formulář na adresu:

JUDr. Margita Dostálová, advokátka
Lazaretní 4298/11a
Brno 615 00