Domova pro seniory Holásecká, p. o.

Vnitřní oznamovací systém Domova pro seniory Holásecká, příspěvková organizace

Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace (dále jen organizace) na základě uložených povinností přijala opatření, která mají zajistit ochranu osob oznamujících v organizaci porušení práv specifikovaných  Směrnicí  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 a zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

Organizace určila k přijímání, posuzování a řešení oznámení  Příslušnou osobu, kterou je:

     JUDr. Margita Dostálová, advokátka

     č.osv.ČAK, 9098, IČ: 66249694

     se sídlem advokátní kanceláře v Brně, Lazaretní 4298/11a, Brno

Příslušná osoba je odpovědná za přijímání oznámení, nakládání s ním a rovněž odpovídá za ochranu oznamovatele.

Cílem nastavení ochrany oznamovatele je prohloubení možnosti odhalovat protiprávní jednání v rámci činností na pracovišti či plnění pracovních úkolů nebo obdobných činnostech v souvislosti s výkonem práce, o nichž zaměstnanci obvykle mlčí a příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu zaměstnavatele.

Způsob oznámení

Jak lze oznámení učinit:

  1. písemně, tj. i elektronickou formou – může se jednat o formu analogickou (papírová verze) či digitální (elektronická)
  2. telefonicky na telefonním čísle +420604997211
  3. ústně po dohodě termínu setkání s příslušnou osobou v místě sídla příslušné osoby                     

      na adrese AK Lazaretní 4298/11, Brno-Židenice nebo v jiném dohodnutém místě.

Oznámení podané písemnou formou podává oznamovatel zpravidla na formuláři, který je k dispozici na stránkách www.akdostal.com/kontakt/judr-margita-dostalova-advokatka/.

V případě elektronického podání oznamovatele se vyplněný formulář podává na e-mailovou adresu: dostalovamargita@akdostal.com.

V případě písemného podání  zašle oznamovatel vyplněný formulář na adresu:

JUDr. Margita Dostálová, advokátka
Lazaretní 4298/11a
Brno 615 00